اخذ نمایندگی کافه رستوران ایتالیایی بلوکازا

برای ثبت درخواست دریافت نمایندگی شما باید فرم مقابل را بصورت کامل و دقیق تکمیل و ارسال کنید. بعد از ارسال، اطلاعات شما توسط کارشناس مربوطه بررسی و در صورت تایید اطلاعات با شما برای ادامه روند بررسی شرایط تماس خواهیم گرفت.